شرکت توربين بادی آبان فعاليت خود را از سال 1386 در راستاي حضور در عرصه توليد انرژی برق از منابع تجديدپذير انرژی آغاز نمود. با توجه به سابقه فعاليت ها دراين عرصه، تواناييها، منابع طبيعي، هدف گذاريها نهادها و ارگانهای دولت محترم جمهوری اسلامی ايران، شرکت توربين بادی آبان قدم اول خويش را در زمينه طراحی، تجهيز و احداث نيروگاههای بادی پايه گذاری نمود. گفتني است تاکنون دو سايت نيروگاهي بادی در کشورمان در شهرستانهای منجيل و بينالود راه اندازي شده که مجموعاً دارای توان توليدی اسمی 90 مگاوات مي باشند.

اين شرکت با انجام مذاکرات با پيشگامان، توليد کنندگان و موسسات تحقيق و توسعه اين سبک از توليد انرژی در جهان، تامل ونمايندگی سه شرکت بزرگ و فعال در اين زمينه را اخذ و فعاليت مستمر خود را درزمينه امکان سنجی، طراحی و تجهيز نيروگاههای بادی درکشورمان به طور رسمی آغاز کرد.

صفحه اصلی

درباره شرکت

شرکت ها و موسسات همکار

مزارع بادی آبان

ارتباط با ما